Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 88 777 0 999

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego zazdroska.pl

W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora.

1. Postanowienia ogólne

1.1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:
1.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.zazdroska.pl jest Świat VR Sławomir Frohlich z siedzibą w Rybniku na Pl. Wolności 11, 44–200 Rybnik, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 642-28-90-315, REGON: 242937890, tel. 88 777 0 999, adres e-mail: swiatvirtualreality@gmail.com (zwany dalej „Administratorem”), będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.1.2. ` W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sklepu internetowego tj. rejestracją konta, złożeniem zamówienia, czy zapisaniem się do otrzymywania newslettera, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie koniecznym do świadczenia usług oferowanych w Serwisie.

1.1.3. Dane osobowe zarejestrowane, przetwarzane, gromadzone i przechowywane w Serwisie zazdroska.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

 

2. Definicje:

ADMINISTRATOR/SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA / – Świat VR Sławomir Frohlich
z siedzibą w
Rybniku przy Pl. Wolności 11, 44-200 Rybnik NIP: 642-28-90-315, REGON: 242937890, tel. 88 777 0 999 - osoba upoważniona do zapisywania, przetwarzania, przekazywania, modyfikacji, przechowywania i usuwania danych osobowych;

SERWIS – sklep internetowy www.zazdroska.pl;

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.zazdroska.pl;

RODO - podstawa prawna o ochronie danych osobowych LINK do USTAWY;

UŻYTKOWNIK - każda osoba korzystająca z Serwisu;

3.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.              Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.              Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

2.Cele gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych

2.1. Sklep internetowy zazdroska.pl gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe w następujących celach: (1) realizacji zawartej umowy, lub świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. B-c RODO);(2) rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO); (3) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez zazdroska.pl (art. 6 ust. 1 lit. F RODO); (4) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Świat VR Sławomir Frohlich. w związku z prowadzoną działalnością, w tym, windykacji, egzekucji wierzytelności ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (5) zaprezentowania ofert ( art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO); (6) realizacji obowiązków ustawowych należących do Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).

2.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg  podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.3. W trakcie przeglądania sklepu internetowego zostaje pobrany i zapisany adres IP urządzenia, z którego był przeglądany sklep internetowy, a także adres URL strony wcześniej odwiedzonej, w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (link). Informacje te przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy.

2.4. W przypadku zakładania konta lub/i w procesie składania zamówienia zostają zebrane dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą realizacji umowy.

2.4.1. W procesie składania zamówienia dla celów jego przyjęcia a następnie wykonania zawartej umowy zostają zebrane następujące dane osobowe: nazwisko i imię, adres do korespondencji/dostawy, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Nieudostępnienie w/w danych uniemożliwia przyjęcie zamówienia do realizacji. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy). Podanie danych adresowych jest konieczne do dostarczenia przesyłki.

2.5. W przypadku świadczenia usługi newsletter zbierany jest dobrowolnie podany przez użytkownika adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie.

2.5.1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu poprzez zapisanie się do newslettera (w tym adres IP lub inne metody identyfikacji, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), niezależnie od ich rejestracji w Serwisie są gromadzone, przetwarzane i przechowywane są w celu/-ach: świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie: informacyjnym, marketingowym, promocyjnym i sprzedaży produktów Administratora; analitycznych i statystycznych; poprawy i ulepszenia działania Serwisu i doskonalenia świadczonej usługi; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


2.6. W trakcie wizyty w sklepie internetowym pozyskane dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystane są w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej strony internetowej w zakresie poprawy jej jakości i bezpieczeństwa .

 

2.7. Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie, samodzielne i dobrowolnie podają swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi konta lub udostępniają w/w dane przez logowanie do swojego profilu w portalu społecznościowym Facebook.com. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji konta. W przypadku osób zarejestrowanych dane osobowe są przetwarzane w celu/-ach: świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, analitycznych i statystycznych, poprawy i ulepszenia działania Serwisu i stosowanych funkcjonalności, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingowych Administratora. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów RODO, prawa i dóbr osobistych tych osób.

2.8. Jeśli Użytkownik niezależnie od jego rejestracji w Serwisie zada pytanie Administratorowi dowolną drogą kontaktową, Administrator przetwarza jego dane osobowe w celu: informacyjnym i marketingowym.

2.9. Jeśli Użytkownik opublikuje treść na stronach Serwisu np. opinię o produkcie, w której z własnej woli podaje swoje dane osobowe, musi mieć świadomość, że jego dane osobowe będą widoczne, publiczne i mogą zostać wykorzystane do celów niewymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych tych Użytkowników, którzy dobrowolnie upublicznili swoje dane osobowe.

3. Pliki cookies i podobne technologie

3.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Dowiedz się więcej LINK


4.Okres przetwarzania danych osobowych

4.1. Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od woli Użytkownika i od obowiązku Administratora do realizacji obowiązków ustawowych. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, dane osobowe są usuwane lub w sposób nieodwracalny anonimizowane, jeśli istnieje uzasadniony interes Administratora do dalszego przechowywania poszczególnych danych.

5. Uprawnienia Użytkownika

5.1.Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub zastrzec je jako niejawne, kontaktując się z Administratorem przez napisanie wiadomości na adres e-mail: swiatvirtualreality@gmail.com

5.2.W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

6.Odbiorcy danych

6.1. W związku z realizacją zamówień dane osobowe Użytkowników kupujących produkt Administratora zostaną ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego służącego do świadczenia usług internetowych w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i ulepszania technologii, a także bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe w celu wywiązania się z obowiązku administracyjnego, księgowego i konstytucyjnego, również podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie w celu dostarczenia zamówienia i innym partnerom zazdroska.pl w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych.

6.2.  Facebook Ireland Ltd. Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np. przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

7.Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego zazdroska.pl

Zespół zazdroska.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl